DANH MỤC SẢN PHẨM
  • Kinh doanh 1: 0904 060 222
  • Kinh doanh 2: 0945 070 368
  • Kinh doanh 3: 0313 842 669
  • Kinh doanh 4: 0909 292 588
Phân bón
Phân bón DAP-Đình Vũ là loại phân bón mới với hàm lượng dinh dưỡng cao (N 16%, P2O5 45% tổng thành phần) được sản xuất tại khu công nghiệp Đình Vũ –Hải Phòng, có sản phẩm từ tháng 4-2009.