Products
  • Seller 1: 0909 292 588
  • Seller 2: 0936 515 874
  • Seller 3: 0936 179 368
  • Seller 4: 0936 867 332
  • Seller 5: 0313 842 669
Fertilizer
Ngoại quan: Các chỉ tiêu về ngoại quan của urê được kiểm tra bằng phương pháp trực quan theo các yêu cầu quy định trong bảng TCVN 2619-1994, kết quả: Hạt màu trắng, hoặc hơi ngà vàng không có tạp chất bẩn nhìn thấy được, hoà tan tốt trong nước.