DANH MỤC SẢN PHẨM
  • Kinh doanh 1: 0904 060 222
  • Kinh doanh 2: 0945 070 368
  • Kinh doanh 3: 0313 842 669
  • Kinh doanh 4: 0909 292 588
Phân bón
Ngoại quan: Các chỉ tiêu về ngoại quan của urê được kiểm tra bằng phương pháp trực quan theo các yêu cầu quy định trong bảng TCVN 2619-1994, kết quả: Hạt màu trắng, hoặc hơi ngà vàng không có tạp chất bẩn nhìn thấy được, hoà tan tốt trong nước.
Sản phẩm được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000
Phân bón Đạm Xanh sản xuất dựa trên kết quả áp dụng chế phẩm NEB 26 phối trộn với phân urê dạng hạt. Phân bón Đạm Xanh có đặc điểm và thành phần như sau:
Đặc điểm chung: Dạng: hạt; Màu sắc: màu xanh; Mùi: hơi hăng
Phân urê (CO(NH2)2) có 44–48% nitơ nguyên chất.. Loại phân này chiếm 59% tổng số các loại phân đạm được sản xuất ở các nước trên thế giới. Urê là loại phân có tỷ lệ nitơ cao nhất.