DANH MỤC SẢN PHẨM
  • Kinh doanh 1: 0904 060 222
  • Kinh doanh 2: 0945 070 368
  • Kinh doanh 3: 0313 842 669
  • Kinh doanh 4: 0909 292 588
Phân bón
Mono Amon Photphat - M.A.P, được sản xuất từ axit phốtphoric kỹ thuật và dung dịch Amôniac