DANH MỤC SẢN PHẨM
  • Kinh doanh 1: 0904 060 222
  • Kinh doanh 2: 0945 070 368
  • Kinh doanh 3: 0313 842 669
  • Kinh doanh 4: 0909 292 588
DAP - ĐÌNH VŨ

   

   

Phân bón DAP-Đình Vũ là loại phân bón mới với hàm lượng dinh dưỡng cao (N 16%, P 45% tổng thành phần) được sản xuất tại khu công nghiệp Đình Vũ –Hải Phòng, có sản phẩm từ tháng 4-2009. Loại phân bón này đã được sử dụng chủ yếu ở các tỉnh phía Nam và Tây nguyên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, vụ mùa năm 2013, Công ty phân bón DAP đã triển khai nhiều mô hình bón phân cho cây lúa tại các tỉnh phía Bắc. Ở Ninh Bình, vụ mùa năm 2013 thông qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai 6 mô hình ở 6 huyện.

Ở các điểm triển khai, Trung tâm Khuyến nông đều bố trí 2 công thức: thí nghiệm bón phân DAP với lượng 6,5 kg DAP, 3 kg urê, 3,5 kg kali cho một sào( bón lót toàn bộ phân DAP và 1,5 kg kali; bón thúc lần 1 lượng đạm còn lại; bón thúc làn 2 là số kali còn lại).

Công thức đối chứng bón với lượng 18 kg Superlân, 5 kg đạm urê, 3,5 kg kali cho một sào ( bón lót toàn bộ lân, 2 kg đạm, 1,5 kg ka li; bón thúc lần 1 lượng đạm còn lại; bón thúc lần 2 lượng ka li còn lại). Các yếu tố khác: đất, giống, phòng trừ sâu bệnh... là như nhau.

Kết quả cho thấy: ở công thức thí nghiệm, bộ rễ lúa phát triển nhanh, khỏe, nhiều rễ trắng, tốc độ vươn lá ra lá nhanh. Công thức thí nghiệm, đẻ nhánh sớm hơn đối chứng 2 ngày và tập trung hơn, cao hơn 0,9 lần và số nhánh hữu hiệu cao hơn 0,3 dảnh/khóm.

Về sâu bệnh tại điểm Đức Long, mức độ nhiễm tương dương nhau. Về năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất: ở công thức thí nghiệm số bông /khóm, cao hơn 0,3 bông; số hạt/bông tương đương nhau; tỷ lệ hạt lép ít hơn 0,6%... Năng suất lý thuyết công thức thí nghiệm đạt 213,3 kg/sào, công thức đối chứng chỉ đạt 199, 3 kg/sào.

Như vậy năng suất của công thức thí nghiệm cao hơn đối chứng là 10,9 kg/sào. Về hiệu quả kinh tế, ở công thức thí nghiệm ( bón phân DAP) tăng 68.400 đồng/sào (tương đương 1.900.000 đồng/ha) so với công thức đối chứng (bón phân đơn)

Sản phẩm liên quan